Algemene voorwaarden

print

Algemene Leveringsvoorwaarden van Incassocenter

Per 1 januari 2016

1 Definities
1.1 Cliënt: iedere (rechts)persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen; 1.2 Debiteur: degene met wie Cliënt een overeenkomst heeft afgesloten, en die uit hoofde van die overeenkomst gelden verschuldigd is aan Cliënt; 1.3 Incassocenter: Incassocenter, statutair gevestigd te Amsterdam; 1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Incassocenter en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 1.5 Producten en diensten: alle prestaties en leveringen die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden; 1.6 Vordering: Het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten; 1.7 Hoofdsom: Het door Cliënt aan opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag.

2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Incassocenter, waarbij Incassocenter producten en diensten van welke aard ook aan Cliënt levert. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt(en). 2.2 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 2.3 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) Incassocenter, dan wel van derden die door Incassocenter zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor Incassocenter niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd. 2.4 Incassocenter is gerechtigd opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. 2.5 Incassocenter is gerechtigd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een derde. 2.6 Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Incassocenter, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard door of namens Incassocenter, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waar aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing. 2.7 Ingeval een Cliënt een rechtspersoon is en met een andere rechtspersoon verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens Incassocenter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Incassocenter op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is. 2.8 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Cliënt en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden. 2.9 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Incassocenter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 2.10 Incassocenter vergoedt geen rente over bedragen die om welke reden dan ook onder haar zijn.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Incassocenter een opdracht van Cliënt schriftelijk aanvaardt of door Incassocenter uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Een offerte wordt als aanvaard beschouwd indien Cliënt naar aanleiding van de offertes aan opdrachtnemer opdrachten instuurt 3.3 Indien Cliënt een opdracht verstrekt, is zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan Cliënt geen rechten ontlenen. 3.4 Indien een aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal Cliënt die aanbieding en alle overige door Incassocenter verschafte documentatie op eerste verzoek aan Incassocenter retourneren. 3.5 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven. De door Incassocenter gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

4 Duur overeenkomst
4.1 Incassocenter biedt samenwerking op basis van een losse opdracht of op basis van een abonnement. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een abonnement initieel aangegaan voor een periode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen drie maanden voor het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Bij geen tijdige opzegging wordt de overeenkomst voor een gelijke periode voorgezet, onder de dan geldende voorwaarden en tarieven.

5 Producten en diensten
5.1 Incassocenter geeft informatiebladen uit met een toelichting op de door haar aangeboden producten en diensten. Daarnaast geeft Incassocenter tarievenlijsten uit. Deze informatiebladen en tarievenlijsten, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, maken onderdeel uit van de lopende en de te sluiten overeenkomst(en) met betrekking tot deze producten en diensten. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de informatiebladen en/of tarievenlijsten en deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze voorwaarden. 5.2 De door Incassocenter gehanteerde tarieven zijn exclusief verschuldigde BTW, verschotten en kantoorkosten, mits anders aangegeven. 5.3 In geval de hoogte van een declaratie wordt betwist, dient een Cliënt dit binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan Incassocenter kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan een Cliënt hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.

6 Verplichtingen Incassocenter
6.1 De verplichtingen van Incassocenter hebben het karakter van een inspanningsverplichting en Incassocenter garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle producten en diensten worden door of namens Incassocenter verstrekt voor rekening en risico van Cliënt. 6.2 De door Incassocenter opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Incassocenter of haar leidinggevend personeel.

7 Verplichtingen Cliënt
7.1 Cliënt zal Incassocenter alle informatie die Incassocenter naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn rechtsvorm. Cliënt staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Incassocenter is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan Cliënt te retourneren. 7.2 Cliënt zal de opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en de debiteur. 7.3 Cliënt dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar de opdrachtnemer te verwijzen. Er zal door Cliënt hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met Incassocenter afspraken met de Debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso gestelde vordering.

8 Werkzaamheden
8.1 Indien Cliënt een opdracht tot incasso geeft, zal Cliënt alle relevante informatie en bescheiden over de desbetreffende Debiteur verstrekken. In het bijzonder stelt Cliënt tijdig de door haar jegens de Debiteur gehanteerde (algemene) voorwaarden aan Incassocenter ter beschikking. 8.2 Indien Cliënt Incassocenter opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Cliënt Incassocenter om in naam van Cliënt alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van Incassocenter noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in: a) het benaderen van de Debiteur, op welke wijze dan ook; b) het aan de Debiteur in rekening brengen van rente en kosten; c) het ontvangen van gelden van de Debiteur; d) het treffen van een betalingsregeling met de Debiteur; e) het (doen) starten van een (buiten)gerechtelijke procedure jegens de Debiteur; f) het aanvragen van (voorlopige) surseance van betaling van de Debiteur; g) het aanvragen van een faillissement van de Debiteur. 8.3 De hoofdsom, i.e. het totaal van de aangeboden vordering inclusief B.T.W., wordt verhoogd met incasso- en administratiekosten en rente. De hoofdsom komt Cliënt toe. 8.4 Iedere betaling door een Debiteur strekt allereerst ter voldoening van incassokosten, daarna de rente en commissie en daarna de hoofdsom. 8.5 Er vindt geen tussentijdse afdracht van door Incassocenter geïncasseerde bedragen plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 8.6 Commissie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie en nadat Incassocenter de opdracht in behandeling heeft genomen. 8.7 Incassocenter is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Incassocenter.

9 Einde
9.1 De opdracht tot incasso eindigt indien er sprake van volledige betaling door de Debiteur of wanneer Incassocenter het besluit neemt de opdracht te beëindigen. Er is sprake van betaling door de Debiteur wanneer de Debiteur de vordering aan Incassocenter dan wel rechtstreeks aan Cliënt heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de Debiteur tegenover Cliënt op zich genomen tegenprestatie, alle door Cliënt of anderszins geïncasseerde bedragen, een compensatie van de vordering, een creditering, een verrekening, dan wel een retournering van door Cliënt aan de Debiteur geleverde prestaties, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld. Cliënt dient Incassocenter per omgaande schriftelijk in kennis te stellen dat de Debiteur betaald heeft, indien rechtstreeks aan cliënt is betaald. Over de betalingen wordt commissie in rekening gebracht. 9.2 Incassocenter is gerechtigd voortijdig haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder (buiten)gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist. 9.3 Indien Cliënt een incasso-opdracht intrekt buiten Incassocenter om; een betalingsregeling treft met de Debiteur; of met de Debiteur een schikking treft; Incassocenter zonder enig bericht laat; de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is Incassocenter niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie en een bedrag van € 25,- (exclusief btw) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen. 9.4 Incassocenter heeft het recht om een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigingen, zonder opgaaf van reden. 9.5 Indien de gemaakte kosten niet op debiteur verhaald kunnen worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij , tenzij hiervan schriftelijk afgeweken is.

10 Tarieven
10.1 De tarieven zijn genoemd in de overeenkomst en/of de geldende tarievenlijsten. 10.2 Incassocenter heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen door verstrekking van een nieuwe tarievenlijst. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomsten. Incassocenter zal de nieuwe tarievenlijst één maand voor de ingangsdatum daarvan aan Cliënt verstrekken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan Cliënt de overeenkomst ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt indien Cliënt niet binnen één maand na verstrekking van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk -en aangetekend- de overeenkomst ontbindt. 10.3 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie, nadat Cliënt de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen. 10.4 De kosten van door Incassocenter in en buiten rechte ingeschakelde derden komen voor rekening van Cliënt. Hetzelfde geldt voor onverhaalbare gerechts- en executiekosten alsmede al die kosten die worden veroorzaakt doordat Debiteuren van Cliënt (een) procedure(s) opstarten. In geval er een honorarium wordt berekend, wordt het honorarium verhoogd met 6% kantoorkosten over dat honorarium, BTW en verschotten. 10.5 Incassocenter is gerechtigd additionele kosten (ook gemaakt door derden) bij Cliënt in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Debiteur.

  1. Derdengelden
    11.1 Geïncasseerde bedragen worden ontvangen door de Stichting Derdengelden Incassocenter, een door een afzonderlijke rechtspersoon beheerde bankrekening, waarop debiteuren hun betalingen dienen te storten. 11.2 Onder derdengelden wordt verstaan: de door de opdrachtnemer ontvangen gelden voor de opdrachtgever onder aftrek van de contractueel voor de opdrachtnemer afgesproken vergoedingen en onder aftrek van de door opdrachtnemer gemaakte kosten. 11.3 Gelden die Incassocenter ten behoeve van Cliënt ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van al hetgeen Incassocenter toekomt uit welke hoofde dan ook en met de gemaakte of nog te maken kosten en eventuele voorschotten. 11.4 Over gelden, welke Incassocenter onder zich houdt, wordt nimmer rente vergoed. 11.5 Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten en rente. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigdensalaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.
    11.6 Betalingen van de debiteur die bij Cliënt binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan Incassocenter. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

12 Meerwerk
12.1 Indien Cliënt aanvullingen of wijzigingen wenst op de producten of diensten die Incassocenter op grond van een overeenkomst moet leveren en Incassocenter van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. 10.2 Indien Incassocenter meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de producten of diensten door Incassocenter kunnen worden geleverd. Cliënt wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door Incassocenter daartegen schriftelijk bezwaar maakt.

13 Betaling
13.1 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling. 13.2 Incassocenter is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens Cliënt in haar bezit heeft en/of beheert, derdengelden daaronder begrepen. 13.3. Indien Cliënt in verzuim is, i.e. nadat de vervaldatum is overschreden, heeft Incassocenter het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een rente in rekening te brengen gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Zodra Cliënt in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Incassocenter op Cliënt onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Incassocenter is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.13.4 Indien Cliënt in verzuim is, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, vanaf datum verzuim alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 375,- (exclusief BTW). 13.5 Indien Cliënt in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is Incassocenter gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade. 13.6 Incassocenter is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever een depot of
zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is Incassocenter gerechtigd, onverminderd haar overige rechten,de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar. 13.7 Incassocenter is gerechtigd te allen tijde een voorschot te verlangen, welk voorschot terstond voldaan dient te worden en wordt verrekend in een tussentijdse of eindafrekening. 13.8 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Cliënt. 13.9

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Indien Incassocenter na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, met betrekking tot de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap, en dit mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het totaal van de door Cliënt onder de betreffende overeenkomst aan Incassocenter betaalde bedragen aan honorarium exclusief BTW, daaronder aldus niet begrepen kosten en/of verschotten welke Incassocenter voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan Cliënt toegezonden. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Incassocenter in het kader van desbetreffende opdracht of desbetreffend dossier in de afgelopen zes maanden in rekening gebrachte honorarium of vergoeding, exclusief kosten en/of verschotten. Een eventuele actie dient door Cliënt te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na het desbetreffende geval, bij gebreke waarvan Cliënt zijn rechten heeft verwerkt. 14.2 Elke verdere aansprakelijkheid van Incassocenter voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door Cliënt, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. Incassocenter is evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen Cliënt en Incassocenter, dan wel tussen Incassocenter en derden in verband met de relatie tussen Cliënt en Incassocenter. 14.3 De in het vorige twee leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Incassocenter of haar leidinggevend personeel. 14.4 Cliënt vrijwaart Incassocenter ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een niet aan Incassocenter toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een niet aan Incassocenter toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. 14.5 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 14.6 Incassocenter zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Incassocenter kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derde(n). Incassocenter gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat alle aan haar gegeven opdrachten van Cliënten de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens die Cliënten te aanvaarden. 14.7 Incassocenter wordt door haar Cliënten gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die Incassocenter voor haar cliënten verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Incassocenter. 14.8 Niet alleen Incassocenter, maar ook alle personen die door bij het uitvoeren van een opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor degenen die bij Incassocenter werkzaam zijn geweest met inbegrip van erfgenamen, indien deze personen aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Incassocenter hebben verlaten. 14.9 Incassocenter is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft versterkt.

15 Overmacht
15.1 Onverminderd haar overige rechten, heeft Incassocenter in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door Cliënt dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Incassocenter gehouden is tot enige schadevergoeding. 15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Incassocenter onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Incassocenter kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, brand, storingen in of aan het bedrijf van Incassocenter, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door Incassocenter of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

16 Verzuim en ontbinding
16.1 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Cliënt in verzuim en is Incassocenter zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat Incassocenter tot enige schadevergoeding is gehouden. 16.2 Vorige lid is ook van toepassing indien Incassocenter na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen dan wel dat Incassocenter schade, van welke aard dan ook, zal lijden, zoals reputatieschade.16.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Cliënt, zullen alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Cliënt, diens curator of bewindvoerder zich tegenover Incassocenter op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is Incassocenter gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld. 16.4 Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van Incassocenter op grond van de wet en de overeenkomst.16.5 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 of lid 2 voordoet, zijn alle vorderingen van Incassocenter uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op Cliënt onmiddellijk en geheel opeisbaar. Incassocenter zal in dat geval niet verplicht zijn de van Cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onder zich houdende bedragen geheel of gedeeltelijk te restitueren.

17 Intellectuele eigendom
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) producten en diensten berusten uitsluitend bij Incassocenter, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) producten en diensten. 17.2 Het is Cliënt niet toegestaan om eventueel op de producten aangebrachte merk- of andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 17.3 Indien Cliënt naar het oordeel van Incassocenter voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Incassocenter gerechtigd, zulks naar eigen keuze een zodanig recht te verwerven dat Cliënt het gebruik van de producten kan voortzetten, of naar het redelijke oordeel van Incassocenter gelijkwaardige producten ter beschikking te stellen, of de producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Cliënt (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de producten tot het moment van ontbinding. 17.4 Cliënt zal Incassocenter onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Incassocenter bevoegd daartegen mede namens Cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Cliënt zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal cliënt Incassocenter haar medewerking verlenen. 17.5 Cliënt zal Incassocenter voor alle schade (waaronder de juridische adviseurkosten) die Incassocenter zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde breuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Incassocenter die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Cliënt aan Incassocenter voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt. 17.6 Incassocenter behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de incassodienstverlening verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

18 Geheimhouding
18.1 Cliënt zal alle informatie en/of gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Incassocenter aan derden bekend maken. 18.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt Cliënt een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000, – per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Cliënt niet beïnvloedt. Het staat Incassocenter vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen.

19 Persoonsgegevens
19.1 Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de Privacy Statement. 19.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst, is Incassocenter aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp ter zake van het verwerken van de persoonsgegevens van de Debiteuren en Cliënt. 19.3 Voor zover Cliënt zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar Debiteuren vaststelt, is Cliënt aan te merken als de verantwoordelijke van deze persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Incassocenter in dat geval deze persoonsgegevens in opdracht van Cliënt als bewerker verwerken. Als bewerker zal Incassocenter naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Na voorafgaand overleg kan Cliënt toezien op de naleving daarvan. 19.4 In haar hoedanigheid als verantwoordelijke staat Cliënt ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt zal Incassocenter alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

20 Gerechtelijke en executietraject
20.1 Het gerechtelijke en executietraject is altijd geheel voor rekening en risico van Cliënt. De werkwijze van No Cure No Pay geldt niet tijdens dit traject. 20.2 De in een bij gerechtelijke uitspraak, in welke vorm dan ook, toegekende incassokosten, rente en salaris gemachtigde, dan wel enige andere vergoeding, anders dan de hoofdsom, zijn na toekenning direct opeisbaar bij Cliënt en komen Incassocenter toe. Dit geldt ongeacht of deze kosten te verhalen zijn op de Debiteur. 20.3 Tijdens het gerechtelijke en executietraject maakt Incassocenter gebruik van de diensten van derden, zoals van gerechtsdeurwaarders en advocaten. Kosten van derden worden één op één doorbelast aan Cliënt, ongeacht of deze te verhalen zijn op de Debiteur. 20.4 Indien een dossier wordt gesloten, wordt een eindafrekening gemaakt waarop aan Cliënt in rekening wordt gebracht de toegewezen incassokosten, rente, salaris gemachtigde, honorarium, kantoorkosten en kosten van derden, vermeerderd met eventuele overige toegekende vergoedingen en gemaakte kosten.

21 Juridische werkzaamheden
21.1 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een (buiten)gerechtelijke procedure, kunnen de betreffende kosten op voorschotbasis aan Cliënt in rekening gebracht worden. Zolang de eventuele voorschotbetaling niet is ontvangen, is Incassocenter niet gehouden tot verdere werkzaamheden.

22 Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 22.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, contracten, service level agreements etc.

23 Incasso buiten Nederland
23.1 Er is sprake van een opdracht tot incasso buiten Nederland als de Debiteur zijn woon- of vestigingsplaats heeft buiten Nederland. 23.2 In geval van een internationale incasso-opdracht geldt het volgende. Indien Incassocenter en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt extra kosten op de Debiteur innen boven de hoofdsom en de rente, komen deze kosten toe aan Incassocenter en/of voornoemde derde. De geïncasseerde kosten worden niet in mindering gebracht op de overeengekomen tarieven conform de meest recente tarievenlijst. 23.3 Incassocenter is in geval van incasso van vorderingen in buitenlandse valuta, niet aansprakelijk voor eventueel optredend koersverlies.

24 Online Dossier

24.1 In het kader van een opdracht tot incasso heeft Cliënt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van het Online Dossier van Incassocenter. Dit gebruiksrecht van Cliënt omvat slechts het recht het Online Dossier voor eigen gebruik te laden en uit te voeren. 24.2 Op verzoek van Cliënt zal Incassocenter ten behoeve van het gebruik van het Online Dossier door Cliënt toegangs- en/of identificatiecodes aan Cliënt toewijzen en aan Cliënt ter beschikking stellen. Incassocenter is gerechtigd reeds toegewezen toegangs- en/of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de aan haar ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Incassocenter is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- en/of identificatiecodes wordt gemaakt. 24.3 Incassocenter is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van het Online Dossier bij gebruik van het Online Dossier gehanteerde (incasso)gegevens, noch voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van het gebruik van het Online Dossier. Cliënt zal deze gegevens en resultaten zelf controleren. Incassocenter staat er niet voor in dat het Online Dossier foutloos of zonder onderbrekingen werkt.

(C) 2016 Incassocenter

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

    BEL ME TERUG