Huurincasso

Snel en efficiënt incasseren

Als verhuurder heeft u van tijd tot tijd te maken met niet betalende huurders. U heeft natuurlijk geen zin om op zo een moment zelf de achter uw geld aan te moeten bellen. Op zo een moment wilt u kunnen terugvallen op een daadkrachtige partij.

 

Onbeperkt zaken indienen voor een vast bedrag

 

Wij zorgen ervoor dat u snel uw geld krijgt. Zo niet dan treffen we passende maatregelen. Onze juristen hebben jarenlange ervaring met het doeltreffend innen van huurachterstanden. Wij kunnen u in elke situatie adviseren over de juiste strategie.

Service Overeenkomst Incasso
Ja, ik wil gebruik maken van de service overeenkomst incasso m.i.v.
en kies.
Tarieven en Voorwaarden
Voorwaarden Op de service overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van het Invorderingsbedrijf van toepassing, te vinden op www.invorderingsbedrijf.nl/algemenevoorwaarden. Online Tool Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven. Uitvoering opdracht Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom verhoogd met rente, 15% incasso- en administratiekosten en eventuele informatiekosten. Voorwaarden aan de vordering Vorderingen die onder de overeenkomst vallen moeten betrekking hebben op in Nederland gevestigde debiteuren en. Kosteloze incasso Indien uw debiteur het volledige bedrag betaalt, resteert voor u de hoofdsom. Betaalt uw debiteur buitengerechtelijk niets, dan bent u ook geen kosten verschuldigd. Dus geen provisie of behandelingskosten. Gedeeltelijke incasso Indien uw debiteur slechts een deel betaalt, lukt het ons in de meeste gevallen ook nog het restant te incasseren. Lukt dat niet, dan wordt over het werkelijk geïncasseerde bedrag een percentage aan u doorberekend volgens volgende staffel met een minimum van € 37,-. Over de eerste 2.950 euro 15%, over het meerdere tot 5.900 10%, over het meerdere tot 14.570 8%, over het meerdere tot 59.000 5%, over het meerdere boven 59.000 3%. Het restant resteert voor u. Betaling door debiteur Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan het Invorderingsbedrijf. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie. Einde opdracht tot incasso Een incasso-opdracht eindigt bij volledige betaling door de debiteur. Uitzonderingen Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten het Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling of schikking treft, het Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatieover de vordering,de betalin g zelf regelt of incasseert,het Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op dedebiteur teve rhalen of verdereincassobehan deling in de weg staat, berekent het Invorderingsbedrijf u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom provisie volgens boven-genoemde staffel en alle overige gemaakte kosten. Verplichtingen van de opdrachtgever U dient het Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met debiteur moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met het Invorderingsbedrijf een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt het Invorderingsbedrijf een kopie van de facturen, aanmaningen, overeenkomsten, offertes, correspondentie en algemene voorwaarden waar de vordering betrekking op heeft. Betwisting In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voorgezet. Het Invorderingsbedrijf beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt het Invorderingsbedrijf contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken. Duur overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk drie maanden van tevoren aangetekend wordt opgezegd. U machtigt het Invorderingsbedrijf het overeengekomen bedrag van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven. Premium Met de Premiumovereenkomst krijgt u bovendien onbeperkt eerstelijns advies over uw incassozaken, kunt u in geval van een onbetwiste vordering gebruik maken van een kantongerechtprocedure op basis van een vaste prijs, krijgt u 36 betaalversnellers (daarna: € 5,- per set) en beschikt u over voorbeeld herinnerings- en aanmaningsbrieven. Korting op overige producten De overeenkomst premium geeft u korting op overige producten, zoals concept- dagvaardingen, sommatie-exploten, concept faillissementsrekesten, verhaalsonderzoeken en de prijs voor juridische werkzaamheden. Schuldbewaking Premium biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij indien mogelijk de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en het Invorderingsbedrijf.

Signature *

Reset signature
Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000
Bel me Terug