Tarieven

print

Tarieven (minnelijke fase)

Wat houdt incasso No Cure No Pay in?

Incasso No Cure No Pay houdt in dat wij u geen kosten in rekening brengen wanneer uw debiteur niet betaalt in de buitengerechtelijke fase. Ook brengen wij geen buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening als de debiteur in de buitengerechtelijke fase de volledige vordering betaalt inclusief onze kosten. 

Tarieven 

Wij brengen bij uw debiteur incassokosten in rekening conform de staffel Wet Incasso Kosten (WIK) zoals hieronder weergegeven over de ter incasso gestelde hoofdsom.

Hoofdsom                  Incassokosten
Over de eerste € 2.500,00                   15% (met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00                   10%
Over de volgende € 5.000,00                   5%
Over de volgende € 190.000,00                   1%
Alles boven de € 190.000,00                   0,5 (met een max. van € 6.775)

De incassokosten vormen ons honorarium voor werkzaamheden in de buitengerechtelijke fase. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW). Indien wettelijk toegestaan verhalen wij de BTW over de kosten op uw debiteur. 

4 mogelijke situaties bij Incasso No Cure No Pay buitengerechtelijke fase

  • Wij incasseren volledig

Uw debiteur betaalt uw hoofdsom plus de incassokosten. Ons honorarium is gelijk aan de incassokosten te verhogen met 21% BTW. Eventuele geïncasseerde rente komt ons kantoor toe.

  • Wij incasseren een gedeelte

Uw debiteur betaalt minder dan het totaal van de hoofdsom plus de incassokosten, bijvoorbeeld vanwege een betwisting of om financiële redenen. Ons honorarium is gelijk aan de WIK over de ter incasso gestelde hoofdsom te verhogen met 21% BTW.

  • Wij incasseren buitengerechtelijk niets

Uw debiteur betaalt niets in de minnelijke fase nadat wij u hebben laten weten de minnelijke fase af te sluiten. Wij belasten u geen incassokosten door.

  • Betaling binnen 14-dagentermijn

Indien de hoofdsom is ontvangen binnen 14 dagen en uw debiteur is een consument dan kunnen er geen incassokosten worden verhaald op de debiteur. Wij brengen aan de opdrachtgever toepasselijke WIK in rekening over de ter incasso gestelde hoofdsom te verhogen met 21% BTW.

Toerekening betalingen

In geval van betaling strekken allereerst in mindering de ons toekomende incassokosten. Met betaling wordt gelijkgesteld betaling aan u, aan ons, kwijtend aan een derde, een gehele of gedeeltelijke creditering van de vordering of het terugnemen van goederen. 

Annulering opdracht

Indien u de opdracht annuleert/intrekt brengen wij u kosten in rekening conform bovenstaande staffel onder punt tarieven.

Bedenktermijn en herroepingsrecht

Bent u een consument dan heeft u het recht de dienst te herroepen tot een termijn van veertien dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. U kunt hiervoor de modelbrief gebruiken of ons een e-mail sturen vanaf uw bij ons bekend zijnde e-mailadres naar klantenservice@incassocenter.nl. Indien u na de start van de dienst binnen deze termijn herroept kunnen wij u kosten in rekening brengen, als u heeft aangegeven direct te willen starten met de uitvoering van de dienst.  

Uitvoering overeenkomst

Na opdrachtbevestiging starten wij direct met de uitvoering van de dienst. Doorgaans is dat dezelfde dag nog. U machtigt ons om uw debiteur te benaderen en rente en kosten in rekening te brengen. Deze tarieven en voorwaarden zijn van toepassing zodra wij zijn aangevangen met de werkzaamheden of de opdracht door ons is bevestigd. Incassocenter heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De opdracht wordt geacht te zijn nagekomen zodra Incassocenter een eerste sommatie aan de debiteur heeft verzonden.

Voorwaarden

De werkwijze van Incasso No Cure No Pay is niet van toepassing op de juridische fase (gerechtelijke fase en beslagleggingsfase) en overige producten en diensten. Van toepassing onze algemene voorwaarden.

Indien u een incasso-opdracht intrekt, buiten ons om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, ons zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, zijn wij niettemin gerechtigd over de gehele ter incasso gestelde vordering een bedrag gelijk aan de Wettelijke Incasso Kosten (WIK) aan u in rekening te brengen te verhogen met 21% BTW”. 

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u het klachtenformulier gebruiken te vinden op www.incassocenter.nl/klachtenregeling

Gerechtelijke fase en beslaglegging (zowel nationaal als internationaal)

Wilt u na het buitengerechtelijke incassotraject de opdracht gerechtelijk voortzetten? Dan zijn hieraan kosten verbonden. Deze kosten hangen onder andere af van het soort zaak, de hoogte van de vordering, het land waar de debiteur gevestigd is en de rechtbank (griffierechten). U ontvangt van ons een aanbod per dossier, zodat u zelf kunt beslissen of u wilt voortzetten.  De kosten worden zoveel als mogelijk verhaald op de debiteur.

Overige producten

U kunt bij ons ook overige producten kopen, zoals een sommatie-exploot, debiteurenbezoek, kredietinformatie. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Eenvoudig indienen en direct actie

  • U meldt zich rechtsboven aan als klant met de knop “Aanmelden“.
  • U vult de gegevens van uw vordering in en die van uzelf en u verstuurt de opdracht. Eventuele documenten kunt u uploaden.
  • Wij sturen u uw persoonlijke inlog en wachtwoord en u heeft overzicht over uw zaken. Meer vorderingen uit handen geven? Dat doet u gemakkelijk in uw online dossier als u ingelogd bent.
  • Alle opdrachten vóór 16.00 uur door ons ontvangen worden dezelfde dag nog in behandeling genomen.

De status van uw opdrachten is 24/7 online te volgen. U ziet welke bedragen er per dossier zijn geïncasseerd en heeft de beschikking over relevante dossierinformatie zoals gesprekken, e-mail verkeer, sms verkeer, inkomende en uitgaande brieven etc.

Op alle opdrachten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Indien u een opdracht indient stemt u in met deze voorwaarden.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

    BEL ME TERUG