FAQ executietraject

print

Wat houdt het executietraject in?

Er is een vonnis verkregen. Dit is een gerechtelijke titel die nodig is om beslag te kunnen leggen op vermogensbestanddelen van de debiteur. In eerste instantie brengt de gerechtsdeurwaarder het vonnis bij uw debiteur aan de deur en sommeert hem persoonlijk tot betaling. Dit noemt men de ‘betekening en bevel’ van het vonnis. we streven er naar om binnen een termijn van twee weken na vandaag deze stap te hebben afgerond. Als uw debiteur daarna niet vrijwillig betaalt, wordt bekeken welke beslagen het best kunnen worden gelegd.

Hoe lang duurt het executietraject?

Dat is echt afhankelijk van de solvabiliteit van uw debiteur. Er kan direct betaald worden na het betekenen van het vonnis, maar kan ook een tijd duren. Dan zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het kijken welke beslagen het best gelegd kunnen worden, zodat de gelden zo snel mogelijk worden geïncasseerd.

Wat is een vonnis?

Een vonnis is de uitspraak van rechter.

Wat is een grosse?

Een gewaarmerkt afschrift van een uitspraak dat voor de partijen bestemd is (ambtelijk document).

Wat betekent solvabiliteit?

De solvabiliteit zegt veel over de mate waarin de debiteur zich financieel verkeerd. Is er sprake van een goede solvabiliteit dan kunt u er vanuit gaan dat uw debiteur genoeg financiële middelen heeft. Is er sprake van een slechte solvabiliteit betekent dit dat uw debiteur weinig tot geen financiële middelen heeft.

Kan ik een kopie van het vonnis ontvangen?

Als u ons via het online portaal of bij onze juridische afdeling een bericht achter laat, zullen zij u voorzien van een kopie van het vonnis. Zij zullen nadrukkelijk aangeven dat het om een kopie gaat.

Kan ik het originele vonnis ontvangen nadat het executietraject ten einde is?

Nadat het vonnis is geëxecuteerd door onze gerechtsdeurwaarder ontvangen wij weer het originele grosse. Wij kunnen deze dan per post naar u toezenden.

Wat is een executoriale titel?

Een executoriale titel is de toestemming van de rechter die de deurwaarder nodig heeft om tot de executie over te gaan. Denk daarbij aan een vonnis of een beschikking van de rechtbank. Ook een dwangbevel is een executoriale titel.

Hoe lang is een executoriale titel geldig?

Art. 3:324 lid 1 BW geeft aan dat de bevoegdheid tot het ten uitvoer leggen van een rechterlijke of arbitrale uitspraak door verloop van “twintig jaar” verjaart. Dat betekend dat je twintig jaar de tijd hebt, ingaande op de dag dat het vonnis bij de debiteur is betekend, om de gelden via een deurwaarder te incasseren.

Wat betekent verjaring?

Wanneer de schuldeiser na een lange tijd geen actie meer onderneemt of heeft ondernomen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Met het gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen.

Neem dan contact op via het online cockpit. Uw accountmanager of onze juridische afdeling zal u voorzien van een terugkoppeling.

Wie kan het vonnis executeren?

Alleen de gerechtsdeurwaarder is bevoegd tot het executeren van een vonnis met een executoriale titel. Beslaglegging wordt altijd uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder.

Moet ik zelf contact houden met de gerechtsdeurwaarder?

Wij zijn uw gemachtigde in de zaak en zullen contact met de gerechtsdeurwaarder. Wij ontvangen met regelmaat een update en zullen u voorzien van een terugkoppeling.

Bent u zelf benieuwd hoe het met het executeren van het vonnis er voor staat? Neem dan contact op via het online cockpit. Uw accountmanager of onze juridische afdeling zal u voorzien van een terugkoppeling.

Wat houdt betekenen van het vonnis in?

De gerechtsdeurwaarder overhandigt de uitspraak van de rechter aan de veroordeelde partij (debiteur).

Wat betekent uitvoerbaar bij voorraad?

De mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan.

Welke soorten beslag kunnen er worden gelegd?

Er zijn twee soorten beslaglegging. Namelijk executoriale beslaglegging en conservatoire beslaglegging.

Wat is executoriaal beslag?

Executoriaal beslag kan worden uitgevoerd nadat de rechter hiervoor toestemming heeft gegeven in een vonnis.

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag kan worden gelegd voordat er een rechtszaak gestart wordt. Dit betekend dat er voor af aan de rechter toestemming wordt gevraagd of er al beslag kan worden gelegd op het bedrag wat de debiteur u nog schuldig is.

Hoeveel verschillende manieren zijn er tot beslaglegging?

Er zijn 2 verschillende manieren om beslag te leggen:

 • Executoriaal beslag
 • Conservatoir beslag

Ofwel op voorhand (conservatoir) of nadat de rechter toestemming heeft verleend.

Wat is loonbeslag?

Het houdt in dat er bij de werkgever van uw debiteur beslag wordt gelegd op nog uit te betalen loon. Dat loon wordt dan gereserveerd en betaald richting de gerechtsdeurwaarder. De werkgever is verplicht om mee te werken.

Indien u over de gegevens van de werkgever van uw debiteur beschikt kunt u deze aan ons doorgeven.

Wat is bankbeslag?

Er wordt bij de grote banken geïnformeerd of de debiteur over een rekening beschikt. Indien dit het geval is, wordt er beslag gelegd. De bank dient verplicht binnen 4 weken de informatie te verschaffen. Indien er gelden onder het beslag vallen worden de gelden uitgekeerd.

Indien u over rekeninginformatie van uw debiteur beschikt kunt u deze aan ons doorgeven.

Wat is derdenbeslag?

Indien uw debiteur geld tegoed heeft van derden kan op deze betalingen naar uw debiteur toe beslag gelegd worden. Het zogenaamd derdenbeslag. De gelden moeten vervolgens de door betreffende derde aan de gerechtsdeurwaarder uitbetaald worden.

Indien u weet van welke derden uw debiteur nog gelden tegoed heeft kunt u dit aan ons doorgeven.

Wat is eigenbeslag?

Er wordt beslag gelegd op de goederen van uw debiteur, maar die zijn op het moment van het beslag leggen in uw bezit. Relatief gezien is dit een weinig voorkomende vorm van beslaglegging.

Indien u spullen van uw debiteur in bezit heeft kunt u dit aan ons doorgeven.

Wat is bodembeslag?

Is een vorm van beslag leggen die wordt uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder namens de belastingdienst. Het komt er op neer dat de belastingdienst beslag legt op alle zaken die hij op de grond/terrein van uw debiteur aantreft.

Wat betekent beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet er een minimum bedrag overblijven om in de basiskosten van uw levensonderhoud te voorzien. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd.

Wat is het verschil tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag?

Bij conservatoir beslag kan je vooraf met toestemming van de rechter beslag laten leggen en met een executoriaal beslag kan er beslag worden gelegd nadat de rechter toestemming heeft gegeven door middel van een vonnis (uitspraak).

Welke informatie moet ik aanleveren voor het beslagleggen?

 • Weet u bij welke bank(en) uw debiteur bankiert? En heeft u wellicht een of meerdere rekeningnummers?
 • Kent u opdrachtgevers en/of klanten van uw debiteur?
 • Bent u bekend met eventueel vastgoed van uw debiteur?
 • Weet u wie de werkgever van uw debiteur is?
 • Heeft u overige informatie waarvan u denkt dat deze van belang is voor de beslaglegging?

Kan er beslag worden gelegd op loon?

Ja, het is mogelijk dat er beslag gelegd kan worden op het loon van uw debiteur. Echter, is het leggen tot loonbeslag alleen mogelijk als de opdrachtgever bekend is. De gerechtsdeurwaarder zal contact opnemen met de werkgever van uw debiteur en samen zorgen zij voor de verdere afhandeling hiervan.

Kan er beslag worden gelegd op (on)roerende zaken?

Een beslag op (on)roerende zaken kan worden gelegd door de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder maakt een proces-verbaal waarin de waargenomen (on)roerende zaken staan opgeschreven. Door het beslag leggen kunnen deze zaken worden verkocht/verpand om zodoende de openstaande vordering in te lossen.

Kan er beslag worden gelegd op bankrekeningen?

Ja, het is mogelijk dat de deurwaarder beslag legt op de bankrekening van uw debiteur. Als u een rekeningnummer heeft, geven wij deze direct door aan de gerechtsdeurwaarder. Zij nemen dan contact op met de desbetreffende bank. Is er geen bankrekeningnummer bekend, dan gaat de gerechtsdeurwaarder contact opnemen met de grote banken of uw debiteur daar rekeninghouder is.

Kan er beslag worden gelegd bij het UWV?

Als uw debiteur een uitkering heeft dan kan er beslag worden gelegd bij het UWV. Het UWV maakt dan een deel van de uitkering over naar de gerechtsdeurwaarder.

Kan er beslag worden gelegd onder de belastingdienst/ fiscus?

Er kan beslag worden gelegd onder de belastingdienst. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder eventuele gelden, die terug dienen te worden gestort vanuit de belastingdienst richting uw debiteur, van de belastingdienst ontvangt.

Waar geen beslag op gelegd kan worden is het beslagvrije voet. Debiteur houdt namelijk een minimum bedrag om zich van levensonderhoud te kunnen voorzien.

Kan er beslag worden gelegd bij derden?

Als er derden partijen bekend zijn die uw debiteur nog te dienen te voorzien van een betaling, kan de gerechtsdeurwaarder bij deze derden partijen beslag laten leggen op het bedrag wat zij nog verschuldigd zijn aan uw debiteur.

Kan er beslag worden gelegd bij de partner van de debiteur?

 • Is de debiteur getrouwd in gemeenschap van goederen, kan de gerechtsdeurwaarder ook beslag leggen op de zaken, spullen, inkomen, uitkering etc. van uw debiteur.
 • Geregistreerd partnerschap tussen uw debiteur en partner betekent dat de Privé Bezittingen en schulden die die je samen aangaat tijdens het leven als geregistreerd partners zijn van samen. De deurwaarder kan bij een standaard geregistreerd partnerschap geen beslag leggen op bezittingen van de partner. Wel moet dan die partner kunnen aantonen dat de bezittingen van hem of haar zijn.
 • Bij een samenlevingscontract kan de gerechtsdeurwaarder de spullen niet meenemen als de partner kan aantonen dat de schulden enkel van uw debiteur zijn en welke spullen op naam van de partner staan. De rest van de spullen kan de gerechtsdeurwaarder in beslag nemen.
 • Geen samenlevingscontract dan zal de gerechtsdeurwaarder geen onderscheid maken tussen de spullen van uw debiteur en partner en op alles beslag leggen

Kan er beslag worden gelegd op de bestuurders van een vennootschap?

Beslag kan in de regel alleen gelegd worden onder de schuldenaar (in dit geval de vennootschap). Wanneer de bestuurder of aandeelhouder niet de schuldenaar is, kan slechts beslaglegging plaatsvinden op de goederen van de vennootschap en niet op de privégoederen van de bestuurder of aandeelhouder.

Veel bestuurders zijn verzekerd voor bestuursaansprakelijkheid middels een zogenaamde ‘BCA verzekering’ (Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering).

Kan er beslag worden gelegd bij de eenmanszaak van de debiteur?

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen bij de eenmanszaak van uw debiteur, Als uw debiteur privé schulden heeft en een bedrijf aan huis of een eenmanszaak drijft, mag de deurwaarder bij het bedrijf tot beslaglegging overgaan. Andersom geldt hetzelfde; Als u zakelijk schulden heeft en uw bedrijf staat op uw privé adres ingeschreven, mag de deurwaarder bij u thuis beslag leggen voor uw zakelijke schulden.

Wat wordt er bedoeld met een verdeelsleutel?

Een verdeelsleutel is een definitie van hoe kosten en/of opbrengsten toegewezen worden aan de (eigenaren van) appartementsrechten.

Wat wordt er bedoeld met de eerste beslaglegger?

De partij die als eerste recht heeft tot beslaglegging of als eerste beslag heeft laten leggen bij de schuldenaar.

Wat betekent beslag heeft doel getroffen?

Dit houdt in dat de poging tot beslaglegging is gelukt. Bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op de rekening van de debiteur en het te incasseren bedrag conform vonnis is bevroren op de rekening van de debiteur.

Wat betekent beslag heeft nog geen doel getroffen?

Dit houdt in dat de poging tot een beslaglegging niet is gelukt. Bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op de rekening van uw debiteur, alleen er staat geen saldo op die rekening.

Wat gebeurd er als de gerechtsdeurwaarder de vordering heeft geïncasseerd, maar de kosten zijn door de debiteur nog niet voldaan?

De gerechtsdeurwaarder gaat door met het incasseren tot het volledige bedrag conform het vonnis is geïncasseerd. Als de debiteur dus alleen de vordering (toegewezen hoofdsom) heeft voldaan, dan zal de gerechtsdeurwaarder de proceskostenvergoeding (indien toegewezen), incassokosten (indien toegewezen) en executiekosten incasseren bij uw debiteur door middel van beslaglegging of betalingsregeling.

Kan de debiteur het bedrag vrijwillig betalen bij de gerechtsdeurwaarder?

Na het betekenen van het vonnis krijgt uw debiteur nog enkele dagen om over te gaan tot vrijwillige betaling. Doen zij dit niet, zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het beslag leggen en kijken welke mogelijkheden er zijn.

Kan er een betalingsregeling worden getroffen bij de deurwaarder?

Het is mogelijk voor de debiteur om een betalingsregeling te treffen. Echter, wordt er wel door de gerechtsdeurwaarder gekeken naar de solvabiliteit van uw debiteur. De regeling zal wel in verhouding moeten staan met de financiële positie waarin uw debiteur zich verkeerd.

 Wat gebeurd er als de debiteur de betalingsregeling bij de gerechtsdeurwaarder niet meer nakomt?

Komt de debiteur de betalingsregeling niet meer na, zal de gerechtsdeurwaarder verder gaan met de beslaglegging.

Kan de debiteur verweer indienen bij de gerechtsdeurwaarder?

Het is altijd mogelijk dat de gerechtsdeurwaarder een brief met een betwisting/verweer ontvangt. Hierop dient de gerechtsdeurwaarder adequaat op te reageren. Op verzoeken van de debiteur dient de gerechtsdeurwaarder de vordering te onderbouwen en de kosten te specificeren.

Houdt de gerechtsdeurwaarder contact met Incassocenter?

De gerechtsdeurwaarder houdt ten alle tijden met ons contact omtrent de werkzaamheden die zij verrichten en de beslagen die worden gelegd.

Wat moet ik doen als de debiteur met mij contact opneemt?

U dient uw debiteur dan richting ons door te verwijzen. Wij zullen dan uw debiteur te woord staan en lichten de gerechtsdeurwaarder in over het contact wat er heeft plaatsgevonden.

Wat moet ik doen als de debiteur mij bedreigd, na aanleiding van het vonnis wat bij hem is betekend?

Ook dan dient u contact met ons op te nemen. Wij zullen de bedreiging doorgeven richting de gerechtsdeurwaarder. Ook kunt u aangifte doen bij de politie en aangeven dat u een vonnis heeft verkregen en dat de gerechtsdeurwaarder deze aan het executeren is.

Wat zijn executiekosten?

Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan de werkzaamheden (het ten uitvoer leggen van een vonnis) die de gerechtsdeurwaarder uitvoert.

Hoe worden de executiekosten berekend?

De gemaakte executiekosten die de gerechtsdeurwaarder voor de geleverde werkzaamheden in rekening mag brengen is geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Wie moet de executiekosten betalen?

De executiekosten zijn in eerste instantie voor uw debiteur. Trekt u de opdracht voortijdig in terwijl het vonnis nog niet is geïncasseerd, dan zal de gerechtsdeurwaarder de kosten op de cliënt doorbelasten.

Kan de gerechtsdeurwaarder kiezen om de executie van het vonnis stop te zetten?

De deurwaarder kan als er een betalingsregeling is getroffen (deze dient wel te worden nagekomen door uw debiteur) tussen hem en uw debiteur de executie niet zomaar stoppen. Als u debiteur echt geen verhaal meer biedt, kan de gerechtsdeurwaarder pas de afweging maken om de executie stop te zetten. Dit houdt in dat u het over enkele jaren opnieuw kan proberen. De kans is dan wel aanwezig dat uw debiteur solvabel genoeg is om over te gaan tot betaling conform het vonnis.

Kan ik een eerder gewonnen vonnis ook ter executie laten leggen?

U kunt een eerder gewonnen vonnis ook via ons ten uitvoer laten leggen.

Als u het vonnis doorstuurt naar uw accountmanager of naar onze intake afdeling zullen zij het vonnis besturen en u voorzien van de informatie omtrent het ter executie leggen van het vonnis.

Kan ik de executiekosten van de vorige deurwaarder meenemen, als ik het vonnis bij een andere deurwaarder opnieuw ter executie leg?

U kunt eerder gemaakte executiekosten meenemen als u het vonnis voor een tweede keer laat executeren.

Als u een overzicht heeft van deze kosten kunnen wij deze doorgeven aan onze gerechtsdeurwaarder en zullen zij de kosten meenemen tijdens het executeren van het vonnis.

Wat betekent hoger beroep?

Hoger beroep is het opnieuw behandelen van een rechtszaak door een hogere rechter.

Kan de debiteur in hoger beroep, nadat het vonnis bij hem is betekend?

Artikel 358 lid 2 Rv bepaalt dat tegen beschikkingen van de rechtbank in verzoekschriftzaken hoger beroep moet worden ingesteld “binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak”

Kan de gerechtsdeurwaarder de woning ontruimen?

Als de rechter in het vonnis toestemming heeft gegeven dat de woning mag worden ontruimd, dan kan de gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld voor de ontruiming van de woning.

Welke partijen worden er nog meer ingeschakeld tijdens de ontruiming?

 • Gerechtsdeurwaarder
 • Politie
 • Slotenmaker
 • Verhuisbedrijf
 • Opslagplaats

Vindt de ontruiming direct plaats zodra het vonnis bij de gerechtsdeurwaarder is neergelegd?

De gerechtsdeurwaarder zal eerst het vonnis bij uw debiteur betekenen en de debiteur de kans geven om vrijwillig de woning te verlaten. Verlaat uw debiteur de woning niet dan zal de gerechtsdeurwaarder contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder, politie, slotenmaker, verhuisbedrijf en eventuele opslagplaats om de ontruiming in te plannen en te laten plaatsvinden.

Wat gebeurd er met mijn spullen die in de woning staan/liggen, als de woning wordt ontruimd?

De deurwaarder zal dan beslag leggen op alle zaken/spullen in het huis. Als u ons kunt voorzien van een lijst met wat uw spullen zijn, kunnen wij dit aangeven bij de gerechtsdeurwaarder. Zij zullen de spullen dan niet verkopen/verpanden.

Wat gebeurd er met de spullen van de debiteur

De spullen van uw debiteur worden naar de opslagplaats gebracht. De gerechtsdeurwaarder zal daarna de spullen gaan verkopen/verpanden om zo de openstaande schuld van uw debiteur te incasseren. Mocht de schuld dan nog niet volledig zijn geïncasseerd, gaat de deurwaarder over tot het leggen van andere beslagen.

Moet de debiteur ook de huur maanden betalen als de ontruiming nog niet heeft plaatsgevonden?

Wij verzoeken de rechter om in het vonnis ook toe te voegen, dat de resterende huur maanden die niet zijn betaald, evenals de huur maanden die in de toekomst niet worden betaald, een uitspraak over te laten doen zodat de gerechtsdeurwaarder ook omtrent deze bedragen direct beslag kan laten leggen.

Wat gebeurd er als de debiteur onder curatele of bewind staat?

Zodra de gerechtsdeurwaarder op de hoogte dient de gerechtsdeurwaarder de correspondentie ook te richten aan de bewindvoerder. Vaak wordt de zaak dan ook verder afgehandeld met de bewindvoerder.

Kan de debiteur tijdens het executeren van het vonnis failliet raken?

Uw debiteur kan failliet raken doordat een andere partij het faillissement aanvraagt van uw debiteur. Ook is het mogelijk dat u zelf het faillissement van uw debiteur aanvraagt.

Wilt u meer weten over de faillissementsaanvraag van uw debiteur, neem dan contact op met uw accountmanager via het online portaal.

Wat betekent schuldeiser?

Een schuldeiser is een rechtssubject dat een prestatie (iets doen, iets niet doen of iets geven) kan eisen ten opzichte van een ander, de schuldenaar.

Wat betekent schuldenaar?

De schuldenaar is degene die de schuld bezit. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser.

Wat betekent preferente schuldeisers?

Een preferent schuldeiser is een schuldeiser die een zogenaamde preferente vordering heeft. Dit houdt in dat als je een preferente vordering hebt, je voorrang krijgt tot andere schuldeisers met het terugvorderen van de openstaande schuld in het geval van een faillissement van uw debiteur.

Wie zijn preferente schuldeisers?

 • UWV
 • Belastingdienst
 • Werknemers met een loonvordering
 • Hypotheekhouder
 • Pandhouder

Wat betekent concurrente schuldeisers?

Concurrente schuldeisers zijn de “gewone” crediteuren die bij het faillissement van een debiteur pas worden uitbetaald na voldoening van de schulden aan de separatisten (hypotheek- en pandhouders) en preferente schuldeisers (fiscus, UWV). Concurrente schuldeisers hebben geen voorrangspositie of zekerheden. De uitkering aan concurrente schuldeisers geschiedt naar rato van hun vordering en zal in het algemeen gering zijn.

Kan er een tussentijdse afdracht plaatsvinden?

Wanneer het saldo in uw dossier positief is. Dit wil zeggen het geïncasseerde bedrag de gemaakte kosten overtreft, kan er tussentijds afgewikkeld worden. Dit blijkt uit het financieel overzicht.

Hoelang duurt het voordat ik mijn geld ontvang?

Hoe snel uw vordering wordt geïncasseerd, is afhankelijk van diverse factoren, onder meer of uw debiteur vrijwillig wil meewerken aan betaling en/of uw debiteur verhaal biedt. Dat wil zeggen, of uw debiteur geld of goederen bezit. Een en ander is echter afhankelijk van de situatie. Beslaglegging is daarnaast aan wettelijke termijnen gebonden, het kan dus even duren. In elk geval zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk uw vordering te incasseren.

Worden de gelden via de deurwaarder direct richting mij overgemaakt?

De gerechtsdeurwaarder keert de gelden richting ons uit. Zodra wij de gelden hebben ontvangen worden deze na het volledig incasseren van het vonnis richting u overgemaakt.

Wat gebeurt er als de debiteur direct betaald aan Incassocenter?

Wij zullen de betaling bij de gerechtsdeurwaarder doorgeven. Zij zullen dan de deelbetaling noteren in het dossier en achter het restant aangaan.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

  BEL ME TERUG