FAQ gerechtelijke procedures

print

Welke kosten krijg ik terug als het vonnis wordt toegewezen?

Antwoord: Wanneer de rechter uitspraak doet, veroordeelt hij een of beide partijen in een gedeelte van de proceskosten. Doorgaans veroordeelt hij de partij in de proceskosten die hij in het ongelijk heeft gesteld (art. 237 lid 1 van Burgerlijke Rechtsvordering).

Hoe lang duurt het opstellen van de dagvaardingsprocedure?

Antwoord: Het opstellen van de dagvaarding is iets wat doorgaans binnen 2 weken is gedaan. De doorlooptijd van een procedure is gemiddeld 8 weken bij geen verweer. Indien er wel verweer komt, hangt dat af van de beslissingen van de rechter. De rechtbank bepaalt de doorlooptijd.

Op welk termijn wordt overgegaan tot betekening van de dagvaarding?

Antwoord: De doorlooptijd van betekening bedraagt drie maanden (wettelijke termijn). Wij hebben de afspraak dat betekening normaliter binnen 2 weken moet zijn gedaan.

Binnen hoeveel dagen wordt er na de zitting een uitspraak door de rechter gedaan?

Antwoord: De rechtbank doet meestal niet direct uitspraak, maar 4 weken na de zittingsdatum. De rechter kan dit termijn ook aanhouden tot een latere datum.

Wat is de slagingskans dat de procedure wordt gewonnen?

Antwoord: Wij kunnen geen garanties dat u de procedure wint of percentages noemen. Dit is namelijk afhankelijk van de rechter en het verweer van de debiteur.

Waarvoor moeten  er griffierecht worden betaald?

Antwoorden: Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van deze kosten varieert. Welk bedrag u aan griffierecht betaalt, hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Wat is griffierecht?

Antwoord: Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure.

Waar kan ik het beleid van de dagvaardingsprocedure terugvinden?

Antwoord: Het beleid van de dagvaardingsprocedure ontvangt u per e-mail.

Kunnen er nog dossierstukken worden toegevoegd?

Antwoord: U kunt aanvullende dossierstukken naar ons toesturen per e-mail of zelf toevoegen aan uw procesdossier via het online-portaal.

Wat is een conclusie van antwoord?

Antwoord: Dat is het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in een dagvaardingsprocedure.

Kan gedaagde in verweer gaan tegen de dagvaardingsprocedure?

Antwoord: In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de (kanton) rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt de eiser uit wat het conflict is en wat hij wil. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Hoe vaak kan de gedaagde partij uitstel aanvragen?

Antwoord: In principe 2 keer 4 weken uitstel. De gedaagde partij kan hierna echter nog een verzoek indienen voor meer uitstel. Hiervoor moet de partij met deugdelijke onderbouwing komen.

Wat als de gedaagde niet komt opdagen tijdens de rechtszaak?

Antwoord: Wanneer de gedaagde niet verschijnt dan zal de rechter verstek verlenen en een verstekvonnis uit spreken. Dit houdt doorgaans in dat de eis van de eiser volledig wordt toegewezen, tenzij de rechter de eis of een deel ervan onrechtmatig lijkt zoals in geval van buitengewoon hoge incassokosten.

Wat houdt de eerst dienende dag in?

Antwoord: Nadat de dagvaarding op de rol is geïntroduceerd, kan de gedaagde partij op de zogenaamde eerst dienende dag A) of een reactie geven (een conclusie van antwoord), B) dan wel om uitstel voor het indienen van een reactie verzoeken.

Wat houdt een verstekvonnis in?

Antwoord: Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen (verstekprocedure). Als de vordering van de eiser niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, dan wordt de vordering “bij verstek” toegewezen. De gedaagde kan tegen het verstekvonnis in verzet gaan.

Wat gebeurd er als het vonnis is toegewezen door de rechter?

Antwoord: De gevolgen van het gewezen vonnis, zijn afhankelijk van het vonnis dat is gewezen. Bij een afwijzend vonnis, is de eiser daaraan gebonden. Bij een toewijzend eindvonnis, zal de eiser (indien nodig) een executoriale titel ontvangen.

Wat als debiteur niet overgaat tot betaling, als het vonnis is toegewezen?

Antwoord: Betaalt uw klant u na een vonnis nog niet, dan kunt u het vonnis door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen met een bevel tot betalen. Helpt ook dat niet, dan kan uw gerechtsdeurwaarder beslag leggen op vermogensbestanddelen van uw klant.

Wat houdt een proceskostenvergoeding in?

Antwoord: Komt er een rechtszaak, dan krijg je ook te maken met proceskosten. Onder deze proceskosten vallen onder andere de honorarium van een gemachtigde, informatiekosten, explootkosten, griffiekosten en kosten voor bijvoorbeeld deskundigen en getuigen die nodig zijn bij de zaak.

Wat is een conclusie van repliek

Antwoord: De conclusie van repliek is een schriftelijk stuk dat de eiser in een civiele procedure indient in reactie op het verweer van de gedaagde in de conclusie van antwoord.

Wat is een conclusie van dupliek.

Antwoord: De conclusie van dupliek is een schriftelijk stuk dat de gedaagde in een dagvaardingsprocedure gebruikt, in reactie op de conclusie van repliek van de eiser. Die conclusie van repliek werd genomen na de conclusie van antwoord van de gedaagde, die dan weer werd genomen na de dagvaarding (conclusie van eis).

Wat is een dagvaarding?

Antwoord: In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Wat is een verzet dagvaarding?

Antwoord: Door middel van een verzetdagvaarding kan een gedaagde, die bij verstek is veroordeeld, verzet instellen tegen het vonnis. Nog vóór het wijzen van het verstekvonnis door de rechter heeft de gedaagde de mogelijkheid een verleend verstek te zuiveren.

Wat is het betekenen van een dagvaarding?

Antwoord: Een gerechtsdeurwaarder schrijft de dagvaarding, ondertekent deze, reikt deze uit aan de andere partij (betekenen) en stuurt de dagvaarding naar de kantonrechter of rechtbank.

Wanneer is een dagvaarding rechtsgeldig betekend?

Antwoord: De dagvaarding is ook rechtsgeldig betekend als gedaagde zou weigeren om de te betekenen dagvaarding in ontvangst te nemen. Op deze manier heeft gedaagde kennis kunnen nemen van de betekende dagvaarding en is de dagvaarding aldus rechtsgeldig betekend. De gerechtsdeurwaarder zal dan vermelden dat gedaagde partij weigerde de te betekenen dagvaarding in ontvangst te nemen. De gerechtsdeurwaarder zal door de weigering van gedaagde in de betekende dagvaarding beschrijven dat hij de dagvaarding “in de macht” van gedaagde heeft achter gelaten, door de betekende dagvaarding “voor de voeten” van gedaagde neer te leggen. Op deze manier heeft gedaagde kennis kunnen nemen van de betekende dagvaarding en is de dagvaarding aldus rechtsgeldig betekend.

Wat houdt een comparitie in?

Antwoord: Een zitting waarbij partijen moeten verschijnen zodat de rechter de gelegenheid heeft om nadere vragen te stellen over het geschil.

Wat is de minimale termijn om gedagvaard te worden?

Antwoord: De minimale termijn tussen het uitvaardigen van het exploot van dagvaarding en de roldatum is ten minste één week (7 dagen). Als de gedaagde zich in het buitenland bevindt is de termijn langer. De termijn voor het instellen van hoger beroep bedraagt drie maanden na het eindvonnis.

Wat is een kort geding?

Antwoord: In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de (kanton) rechter om een snelle (voorlopige) beslissing. De rechter geeft in een spoedprocedure nooit een definitief oordeel. Daarom kan hij bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen.

Hoe zit het met de dagvaarding in het kort geding?

Antwoord: In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de kantonrechter om een snelle (voorlopige) beslissing. De rechter geeft in een spoedprocedure nooit een definitief oordeel. Daarom kan hij bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen. Hiervoor is het wel van belang dat er een noodzaak is voor het kort geding.

Wat is een verzoekschrift?

Antwoord: Een verzoekschrift is een brief waarmee u of uw advocaat de verzoekschriftprocedure start. U of uw advocaat stuurt het verzoekschrift naar de kantonrechter of rechtbank.

Wat is het verschil tussen dagvaarding en verzoekschrift?

Antwoord: Eén van de verschillen tussen beide procedures is, dat de dagvaarding namens de eisende partij door een deurwaarder aan de wederpartij wordt uitgebracht en ook aan die wederpartij is gericht. Het verzoekschrift wordt daarentegen door de verzoeker ter griffie ingediend en is aan de rechter gericht.

Wat is hoger beroep?

Antwoord: Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter op uw beroep? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan. Op de beslissing staat bij welke hogere rechter dit kan. In hoger beroep gebeurt de behandeling van uw zaak meestal in een openbare zitting. Laat u door ons adviseren.

Hoe werkt de dagvaarding bij een hoger beroep?

Antwoord: In de dagvaarding vraagt u het gerechtshof om de uitspraak van de rechter te vernietigen. U hoeft nog niet toe te lichten waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Dat kan in de schriftelijke ronde na de dagvaarding.

Binnen welk termijn moet een hoger beroep worden ingesteld?

Antwoord: In hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter kan in principe gedurende zes weken na deze uitspraak.

In hoger beroep gaan tegen een uitspraak van een civiele rechter is in beginsel mogelijk gedurende drie maanden na de uitspraak. In kort geding is deze termijn korter.

Wat gebeurd er als de dagvaarding wordt ingetrokken?

Antwoord: Probeert u het vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum met elkaar eens te worden, zodat de eiser de dagvaarding kan intrekken bij de rechtbank dan is dat mogelijk. Voordeel hiervan is dat eiser geen griffierecht aan de rechtbank is verschuldigd voor de procedure.

Kunt u een dagvaarding laten uitstellen?

Antwoord: Het is mogelijk om eenmalig 4 weken uitstel te krijgen. Dit uitstel vraagt u aan door de rechtbank een brief te sturen. Deze brief moet uiterlijk 1 dag voor de zitting bij de rechtbank binnen zijn. De rechter bepaalt samen met de wederpartij of het verzoek wordt ingewilligd. Indien u het aanbrengen van de dagvaarding wilt uitstellen dan zult u dat moeten doen door de dagvaarding niet aan te brengen en opnieuw te laten betekenen.

Wat is een nietige dagvaarding?

Antwoord: Wanneer een dagvaarding nietig wordt verklaard, kan de rechtszaak geen doorgang vinden met de desbetreffende dagvaarding. Een nietigheid in de dagvaarding wordt niet snel aangenomen. Als de eiser vergeten is om bepaalde zaken op te nemen in de dagvaarding, kan dit hersteld worden door een herstelexploot.

Wat zijn de eisen voor een dagvaarding?

Antwoord: De inhoud van een dagvaarding moet tevens voldoen aan een hele rits voorwaarden (zie Artikel 111 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Kan een dagvaarding door de brievenbus worden gedaan?

Antwoord: De dagvaardingen konden in deze zaken volgens de deurwaarder niet in persoon worden betekend. De coronamaatregelen maken het volgens de deurwaarder onmogelijk om de dagvaarding persoonlijk uit te reiken. Dat is volgens de vonnissen in die zaken echter onvoldoende toegelicht. Het zou wel kunnen dat de coronamaatregelen het moeilijker maken om een dagvaarding persoonlijk uit te reiken, maar het is niet zo dat de coronamaatregelen dit per definitie en in zijn algemeenheid onmogelijk maken.

Heeft u een advocaat nodig bij de dagvaardingsprocedure?

Antwoord: Als de procedure bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt, arbeidsrechtelijke kwesties of huurzaken. Bij alle andere civiele procedures heeft u wel bijstand nodig van een advocaat. Bijvoorbeeld bij de rechtbank of het gerechtshof.

Kunnen er getuigen worden meegenomen naar de zitting?

Antwoord: Als getuige legt u een verklaring af over wat u heeft gezien of gehoord. De rechter kan u oproepen om te getuigen in een rechtszaak. In de oproep staat waar en op welk tijdstip u moet voorkomen bij de rechter. Dit kan voorafgaand of tijdens de inhoudelijke behandeling op een zitting zijn.

Wat gebeurd als ik niet bij de comparitie aanwezig kan zijn?

Antwoord: Wanneer de natuurlijk persoon niet zelf aanwezig is bij de zitting, loopt diegene het risico dat alles wat de wederpartij tijdens de zitting zegt door de rechter voor waar wordt aangenomen.

Kan ik een kopie van de opgestelde dagvaarding krijgen?

Antwoord: Als u graag een kopie van de dagvaarding wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar legal@incassocenter.nl

Wat is een rolzitting?

Antwoord: De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd is een rolzitting. De ‘rol’ is een lijst van zaken, die de rechter tijdens de rolzitting kort behandelt. De rechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht en bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd.

Hoe zit het tijdens corona met fysieke zittingen?

Antwoord: Ja, als u opgeroepen bent voor de behandeling van een rechtszaak is het van belang dat u naar het gerechtsgebouw komt.

Geen fysieke rolzitting, hoe werkt dat?

Antwoord: Wij ontvangen vanuit de desbetreffende rechtbank bericht hoe de zitting wordt georganiseerd. Normaliter vindt dit plaats door middel van een Skype-zitting.

Vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad”?

Antwoord: Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, betekent dit dat de veroordeelde partij desgevraagd meteen aan het vonnis moet voldoen. Sterker nog: als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard is, dan kan daar niet iets aan gedaan worden door uitsluitend hoger beroep in te stellen.

Wat betekent een exploot?

Antwoord: Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder: het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen, of het betekenen van een.

Wat is een petitum?

Antwoord: Het petitum van een dagvaarding is het gedeelte aan het einde van een dagvaarding waar de eisende partij zijn formele eis(en) formuleert.

Wat is een schikking?

Antwoord: Een schikking is een regeling buiten een procedure om, ook wel minnelijke regeling genoemd. Partijen treffen een regeling om procedures (of verder procederen) te voorkomen. Een schikking komt meestal tot stand onder druk van een procedure of beslag.

Kan er tijdens een dagvaardingsprocedure worden geschikt tussen partijen?

Antwoord: De kantonrechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de kantonrechter daarvoor de zitting.

Wat houdt een tussenvonnis in?

Antwoord: Een tussenvonnis is een vonnis in een gerechtelijke procedure, waarin de rechter nog niet over alle geschillen definitief beslist.

Betekenis eiser?

Antwoord: Als u een dagvaarding van een particulier of organisatie heeft ontvangen, bent u gedaagde in een procedure. De andere partij is de eiser. In de dagvaarding staat welke rechter de rechtszaak behandelt: de kantonrechter of de civiele rechter.

Betekenis gedaagde?

Antwoord: Als u een dagvaarding van een particulier of organisatie heeft ontvangen, bent u gedaagde in een gerechtelijke procedure. De andere partij is de eiser. In de dagvaarding staat welke rechter de rechtszaak behandelt: de kantonrechter of de civiele rechter.

Wat is salaris gemachtigde?

Antwoord: Als u een civiele rechtszaak wint, dan is de wederpartij veelal verplicht om u een (vaak niet kostendekkende) vergoeding te betalen voor de kosten die u aan uw advocaat of gemachtigde heeft betaald. Die kosten worden ‘salaris gemachtigde’ genoemd.

Wat is liquidatietarief?

Antwoord: Bij een kostenveroordeling wordt het salaris van de advocaat begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren kosten afhankelijk is van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden en van het belang van de zaak.

Worden de incassokosten meegenomen in de vordering?

Antwoord: De incassokosten worden bovenop de vordering meegenomen.

Hoe lang duurt een juridische procedure?

Antwoord: Gemiddeld duurt een dagvaardingsprocedure drie maanden tot één jaar. Indien de zaak gecompliceerder is, duurt de procedure langer. Als uw debiteur vervolgens in hoger beroep gaat, kan uw zaak nog langer duren.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

    BEL ME TERUG