Aanbieding eindejaar

  Snel en efficiënt incasseren

  Incassocenter heeft jarenlange ervaring op gebied van incasseren binnen vrijwel elke sector. Samen met u stellen wij een aanmaantraject vast met als doel de gemiddelde betalingstermijn zoveel mogelijk te verlagen. Hierdoor wordt het risico op afschrijvingen ten gevolge van faillissementen minimaal.

  • Onbeperkt zaken laten behandelen
  • 24/7 online dossiers volgen en nieuwe overdragen
  • Online management rapportages
  • € 0,-Dossierkosten
  • € 0,-Behandelingskosten
  • € 0,-Kosten bij Non Succes
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • Uitgebreid advies gerechtelijke traject
  • Telefonisch juridisch advies
  • Betaalversnellers (incassostickers, onze naam op uw aanmaningen)
  • Lage prijs kantongerechtprocedures
  • Voorbeeldbrieven en aanmaningen
  • Korting overige juridische producten
  • Schuldbewaking
  Code Image
  Jaarbijdrage: ,-
  Jaarbijdrage NU: ,-
  prijzen zijn exclusief btw

  Serviceovereenkomst incasso

  Ja, ik wil gebruik maken van de serviceovereenkomst incasso m.i.v.

  dd/mm/jjjj
  Bedrijfsnaam*
  Contactpersoon (dhr. / mw.)*
  Voornaam contactpersoon*
  Achternaam contactpersoon*
  Adres *
  Postcode *
  Plaats*
  Telefoonnummer *
  E-mailadres *
  Country*
  Btw-nummer
  Bankrekeningnummer *
  KvK

  Tarieven en voorwaarden incasso premium

  Op de serviceovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Incassocenter van toepassing, te vinden op https://www.incassocenter.nl/algemene-voorwaarden/

  Online Tool

  Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven.

  Uitvoering opdracht

  Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom verhoogd met rente, 15% incasso- en administratiekosten en eventuele informatiekosten. Voorwaarden aan de vorderingen die onder de overeenkomst vallen moeten betrekking hebben op in Nederland gevestigde debiteuren.

  Voorwaarden aan de vordering

  Vorderingen die onder de overeenkomst vallen moeten betrekking hebben op vorderingen in de, in deze overeenkomst beschreven landen, mogen niet ouder zijn dan 6 maanden en niet elders ter incasso zijn geweest.

  Kosteloze incasso

  Indien uw debiteur het volledige bedrag betaalt, resteert voor u de hoofdsom. Betaalt uw debiteur buitengerechtelijk niets, dan bent u ook geen kosten verschuldigd. Dus geen provisie of behandelingskosten.

  Gerechtelijk incasso

  In geval het minnelijk incassotraject niet leidt tot betaling, ontvangt u een advies met betrekking tot de vervolgstappen en eventuele kosten hiervoor. U beslist vervolgens zelf of u deze vervolgstappen wilt nemen.

  Betaling door debiteur

  Als betalingen worden aangemerkt, rechtstreeks aan u dan wel aan Incassocenter zal de betaling worden gelijkgesteld. Dit is een compensatie van de vordering, een creditering, retournering van de geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

  Einde opdracht tot incasso

  Een incasso-opdracht eindigt bij volledige betaling door de debiteur.

  Uitzonderingen

  Incassocenter stelt over de gehele (ter incasso gestelde) hoofdsom provisie volgens bovengenoemde staffel en alle overige gemaakte kosten in de volgende gevallen:

  1. Wanneer u een incasso-opdracht intrekt,

  2. Als u buiten Incassocenter om een betalingsregeling of schikking treft,

  3. U Incassocenter zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering,

  4. Wanneer u de betaling zelf regelt of incasseert,

  5. U Incassocenter geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op  de debiteur te verhalen of verdere incasso behandeling in de weg staat.

  Verplichtingen van de opdrachtgever

  U dient Incassocenter op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met de debiteur moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt , nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met Incassocenter een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt Incassocenter een kopie van de facturen, aanmaningen, overeenkomsten, offertes, correspondentie en algemene voorwaarden waar de vordering betrekking op heeft.

  Betwisting

  In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voorgezet. Incassocenter beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt Incassocenter contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

  Duur overeenkomst

  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk drie maanden van tevoren aangetekend wordt opgezegd. U machtigt Incassocenter het overeengekomen bedrag van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.

  Premium

  Met de Premiumovereenkomst krijgt u bovendien onbeperkt eerstelijns advies over uw incassozaken, kunt u in geval van een onbetwiste vordering gebruik maken van een kantongerechtprocedure op basis van een vaste prijs, krijgt u 36 betaalversnellers (daarna: € 5,- per set) en beschikt u over voorbeeld herinnerings- en aanmaningsbrieven.

  Korting op overige producten

  De overeenkomst premium geeft u korting op overige producten, zoals concept- dagvaardingen, sommatie-exploten, concept faillissementsrekesten, verhaalsonderzoeken en de prijs voor juridische werkzaamheden.

  Schuldbewaking

  Premium biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij indien mogelijk de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en Incassocenter.  Handtekening:
  Contact with us
  Direct Contact
  Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
  010-310 8000

   BEL ME TERUG