Privacy statement

print

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 december 2010.

Privacy statement

Incassocenter eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. Zij kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zij acht het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij zoveel mogelijk de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´ en de AVG. Uiteraard worden deze ook door ons nageleefd bij al onze
activiteiten.

Incassocenter is aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Incassocenter ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens, hetzij als debiteur van onze cliënt, hetzij als onze cliënt- in overeenstemming is met dit Privacy Statement.

In dit Privacy Statement informeert Incassocenter u over de wijze waarop Incassocenter met uw persoonsgegevens omgaat.

Wijziging Privacy Statement
Incassocenter kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Zij raadt u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Incassocenter met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Incassocenter (Postbus 65949, 2506 EE Den Haag) onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Incassocenter voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.
Daarnaast dan kunt u als debiteur bellen met het nummer dat op de invordering staat, dan wel een e-mail sturen aan onze klantenservice via info@Incassocenter.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw persoonsgegevens of als u deze wilt wijzigen.
Wij zullen zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten omgaan.

 • Dit privacybeleid legt uit wat we met uw persoonsgegevens die wij als bedrijf registreren.
 • Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, cliënten, leveranciers en potentiële klanten van Incassocenter.
 • Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier.
 • Dit privacybeleid is van toepassing in relevante landen in ons internationale netwerk. Het is mogelijk dat verschillende landen gegevensbescherming op enigszins andere manieren benaderen. De AVG zorgt er echter voor dat iedereen binnen Europa aan de gestelde AVG wetgeving dient te voldoen. De gestelde regels, rechten en genomen maatregelen komen dus overeen met de relaties binnen ons internationale netwerk.

Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?

 • Informatie uit openbare registers; De KVK heeft openbare registers waarin bedrijven en personen zij opgenomen waarvan de gegevens openbaar zijn. Deze zijn gerangschikt per branche en/of andere categorieën. Deze gegevens worden indien er een project wordt opgezet verzameld. Hiertoe behoren de bedrijfsnaam, het adres en het telefoonnummer van dit bedrijf.
 • Gegevens via de website; Op het moment dat u de website van Incassocenter bezoekt zal dit als een onbekend bezoek worden genoteerd. Daarnaast zal uw IP-adres worden opgenomen in ons bestand op het moment dat u overgaat tot het afsluiten van een overeenkomst of het indienen van een opdracht. Daarnaast verzamelen we een beperkte hoeveelheid gegevens over onze  websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren.Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.
 • Klantgegevens; Naast bovenstaande gegevens nemen wij na verstrekking en akkoord van de klant klantgegevens op in ons CRM-systeem. Hierin maken wij notities van de gesprekken gevoerd worden. Tot de klantgegevens voor onze dossiers behoren de volgende onderdelen; Bedrijfsnaam, Type relatie, E-mailadres, mobiel nummer, vast telefoonnummer, fax, woonadres, postadres en bankgegevens ten behoeve van de uitbetaling.
 • Debiteurengegevens; De verstrekte gegevens door de klant met betrekking tot de vordering worden opgenomen in het CRM-systeem waar Incassocenter mee werkt. Deze gegevens komen overeen met de gegevens die wij benoemen onder de kop ‘klantgegevens’.

Een aantal elementen van de persoonsgegevens die we over u verzamelen hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen. Andere gegevens kunnen eenvoudigweg nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze relatiesoepel verloopt.Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop we deze mogelijk verwerken, is het mogelijk dat we, indien u dergelijke gegevens niet met ons wenst te delen, niet in staat zijn te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, of, in extreme gevallen, niet in staat zijn onze relatie met u voort te zetten.
Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • Klantgegevens: De drie belangrijkste manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen zijn:
  Via openbare registers
  2. Van uzelf
  3. Via derden
 • Debiteurengegevens; De twee belangrijkste manieren waarop we de gegevens van de debiteuren verzamelen zijn:
 1. Via de klant.
 2. Via derden
 • Websitegebruikers; We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • Klantgegevens: De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details om met u te communiceren inzake uw dossier(s) en het opstellen hiervan. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden en inschattingen maken over acties die wij uit dienen te voeren ten behoeve van de invorderingsactiviteiten. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens gebruiken voor doelen als marketing.
 • Debiteurengegevens: Incassocenter verwerkt uw persoonsgegevens als debiteur om:
  1. Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
  2. Op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
  3. Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
  4. Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.Incassocenter verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.

Incassocenter kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.Daarnaast kan Incassocenter , voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EU gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Voor de doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar het buitenland (buiten de EU), houdt Incassocenter zich aan de gestelde exceptie; gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens te weten: art. 77 lid 1 sub d.

Incassocenter draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 • Websitegebruikers: De gegevens die wij via de website van Incassocenter vergaren gebruiken wij voor het verbeteren van onze website. Dit gaat met behulp zoals boven beschreven het aantal bezoekers en de frequentie hiervan. Daarnaast gebruiken wij het IP-adres ter onderbouwing voor het aangaan van een serviceovereenkomst.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 • Klantgegevens: Wij maken uw dossier aan in het CRM-systeem wat wij gebruiken. Dit geeft de leverancier de mogelijkheid om uw gegevens in te kunnen zien. Met de leverancier hier hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarnaast delen wij de gegevens met de deurwaarder(s) en advocaten waar wij mee samenwerking en de rechtbank afhankelijk van de noodzaak in de behandeling van uw zaak. Verdere specificaties over de deurwaarder(s) en advocaten kunnen worden opgevraagd bij Incassocenter.
 • Debiteurengegevens: De gegevens van de debiteur delen wij met diezelfde relaties als waar wij de klantgegevens mee delen. Dit zijn derden als deurwaarders en de rechtbank. Daarnaast zijn ook deze gegevens bijgehouden in het CRM-systeem.
 • Websitegebruikers:De gegevens van de websitegebruikers delen wij met personeel binnen Incassocenter. Dit ter afsluiting van elke periode om de statistieken te delen. Daarnaast worden deze gegevens gedeeld met de websiteontwikkelaars die voor Incassocenter werken. Hiermee is overeengekomen dat deze gegevens verder niet worden gebruikt dan andere doeleinden behalve verbetering van onze website.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 • Het CRM-systeem wat Incassocenter is beveiligd en gecertificeerd. Verdere informatie bij navraag overlegd worden.
 • Slechts een selectie van de medewerkers beschikken over toegangscodes voor het CRM systeem, daarnaast gebruikt ieder een eigen account.
 • De toegang tot de database is beperkt tot een specifieke IP-reeks en kan enkel benaderd worden door de medewerkers van Incassocenter.
 • De server van Incassocenter met de persoonsgegevens kan niet van buitenaf worden benaderd. Uitgezonderd, zoals eerder genoemd, een selectie van werknemers van Incassocenter.
 • Alle informatie die wordt beheerd door de opdrachtnemer is beveiligd door een beveiligde modem. Deze modem beschikt over een gecertificeerde datalekprotectie die voldoet aan de AVG.
 • Alle webservices van Incassocenter zijn beveiligd met SSL-certificaten.
 • De Back Office webservices zijn beveiligd met het EV SSL-certificaat. ( Dit biedt het hoogste niveau van beveiliging voor authenticatie )

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Zaakgegevens blijven digitaal minimaal 5 jaar bewaard in ons crm pakket. Indien u hierom verzoekt kunnen deze eerder verwijderd worden.
 • Persoonsgegeven voor marketingdoeleinden worden bewaard zolang u de toestemming hiervoor niet intrekt.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?

 • Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens behoudt, zelfs nadat u deze aan ons gegeven heeft. Deze worden in onderstaande in meer detail beschreven. Neem om deze rechten te bespreken contact met ons op. We zullen proberen uw verzoek onverwijld af te handelen, in ieder geval binnen een maand (onderhevig aan enige verlenging waartoe we wettelijk gerechtigd zijn). Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.
 • Recht op bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we dat doen om een van de volgende redenen: (i) onze gerechtvaardigde belangen; (ii) om ons in staat te stellen een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren; (iii) om u directe marketingmaterialen te sturen; en (iv) voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 • Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.
 • Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: U kunt ons op elk gewenst moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek. Indien we u toegang geven tot de informatie die we over u in ons bezit hebben, zullen we daarvoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek “kennelijk ongegrond of excessief” is. Indien u ons verzoekt om extra kopieën van deze informatie is het mogelijk dat we u, waar dit wettelijk toegestaan is, een redelijk bedrag in rekening brengen voor administratieve kosten. Wanneer het ons wettelijk toegestaan is dat te doen, kan het zijn dat we uw verzoek afwijzen. Indien we uw verzoek afwijzen zullen we u altijd uitleggen waarom we dat doen.
 • Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Normaliter dient de informatie aan een van de volgende criteria te voldoen:

o    de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk verzamelden en/of verwerkten;

o    wanneer u eerder toestemming verleend hebt om uw gegevens te verwerken heeft u deze ingetrokken en er is geen andere geldige reden voor ons om verwerking voort te zetten;

o    de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt (d.w.z., op een wijze die niet in overeenstemming is met de AVG);

o    het is noodzakelijk om de gegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke; of

o    indien we de gegevens verwerken omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij niet in staat zijn zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor gecontinueerde verwerking aan te tonen.
We zouden uitsluitend het recht hebben te weigeren aan uw verzoek te voldoen op grond van een van de volgende redenen:

o    om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

o    om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ofwel met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang ofwel van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

o    op gronden van volksgezondheid in het algemeen belang;

o    voor ons archief, onderzoeks- of statistische doeleinden; of

o    om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Wanneer we voldoen aan een geldig verzoek voor de verwijdering van gegevens zullen we alle redelijke uitvoerbare stappen nemen om de relevante gegevens te verwijderen.

 • Het recht op het beperken van verwerking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uitsluitend verder kunnen gaan met het opslaan van uw gegevens en daarmee geen verdere verwerkende activiteiten zullen kunnen verrichten totdat ofwel: (i) een van de bovengenoemde omstandigheden is opgelost; (ii) u toestemming verleent; of (iii) nadere verwerking noodzakelijk is bij de formulering, uitvoering of verdediging van strafrechtelijke procedures, de bescherming van de rechten van een ander individu, of zwaarwegende redenen in het algemeen belang van de EU of van een lidstaat.

De omstandigheden waarin u recht heeft te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn:

o    wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we over u verwerken aanvecht. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden voor de periode waarin de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt geverifieerd;

o    wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. In dit geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens verifiëren;

o    wanneer onze verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u er de voorkeur aan geeft onze verwerking te beperken in plaats van uw gegevens geheel te laten verwijderen; en

o    wanneer we geen verdere noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, maar u deze gegevens nodig heeft om strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. We zullen u, uiteraard, op de hoogte stellen voor we een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.

 • Recht op rectificatie: U heeft tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben te rectificeren. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. Waar gepast zullen we u tevens laten weten met welke derden we de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebben gedeeld. Wanneer wij het redelijk achten niet te voldoen aan uw verzoek, zullen we u de redenen voor onze beslissing uitleggen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft, als u dat wenst, het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Feitelijk betekent dit dat u de gegevens van uw Hays-account kunt doorgeven aan een ander online platform. Om u in staat te stellen dit te doen zullen wij u de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is, zodat u de data op een ander online platform kunt doorgeven. Het is ook mogelijk dat we de gegevens direct voor uw doorgeven. Dit recht van overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op: (i) persoonsgegevens die we automatisch verwerken (d.w.z., zonder menselijke tussenkomst); (ii) persoonsgegevens die u ons gegeven heeft; en (iii) persoonsgegevens die we verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan afspraken binnen een contract.

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben accuraat en actueel is. Houdt u ons daarom alstublieft op de hoogte indien uw persoonlijke informatie in de periode dat wij uw informatie bewaren wijzigt.

Hoe worden uw gegevens internationaal opgeslagen en doorgegeven?

 • Incassocenter opereert op internationaal niveau. Hiervoor worden u gegevens indien dit voor de behandeling van uw zaak vereist is met buitenlandse advocaten en deurwaarders gedeeld.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

Wat is een cookie?

 • Een “cookie” is een klein stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer en dat uw navigatie van een website registreert zodat het, wanneer u de website opnieuw bezoekt, toegespitste opties kan presenteren op basis van de informatie die over uw laatste bezoek is opgeslagen. Cookies kunnen tevens gebruikt worden om verkeer te analyseren alsmede voor advertentie- en marketingdoeleinden.
 • Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen. Informatie hierover vindt u ook op onze marketingvoorkeurenpagina op de website van Hays.

Hoe gebruiken we cookies?

 • We gebruiken cookies om twee dingen te doen:

o    om uw gebruik van onze website bij te houden. Dit stelt ons in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt en mogelijke patronen die individueel of uit grotere groepen ontstaan te volgen. Dit helpt ons onze website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren in reactie op wat onze bezoekers willen en nodig hebben; en

o    om ons te helpen u vacatures te laten zien waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft. Dit betekent hopelijk dat u minder lang door eindeloze hoeveelheden pagina’s hoeft te bladeren en u uw droombaan sneller vindt.

 • Cookies zijn ofwel:

o    Sessiecookies: deze worden uitsluitend op uw computer opgeslagen tijdens uw websessie en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit – deze cookies slaan doorgaans een anoniem sessie-ID op waarmee u door een website kunt bladeren zonder voor elke pagina opnieuw te moeten inloggen, maar slaan geen informatie van uw computer op; of

o    Permanente cookies: een permanente cookie wordt als bestandje opgeslagen op uw computer en blijft daar tot u uw webbrowser afsluit. Deze cookie kan gelezen worden door de website die de cookie heeft aangemaakt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. We gebruiken permanente cookies voor Google Analytics en voor personalisatie (zie hieronder).

 • Cookies kunnen ook als volgt worden gecategoriseerd:

o    Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om de website effectief te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten die op onze website tot uw beschikking staan niet worden aangeboden. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor marketingdoeleinden of om te achterhalen waar u op internet bent geweest.

o    Performance cookies: Deze cookies stellen ons in staat onze website te monitoren en de performance van onze site te verbeteren. Ze laten ons bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen, trafficbronnen identificeren en bekijken welke delen van de site het populairst zijn.

o    Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen onze website in staat de keuzes die u maakt te onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en u verbeterde functies aan te bieden. Op deze wijze kunnen we u bijvoorbeeld van nieuws of updates voorzien die relevant zijn voor de diensten waar u gebruik van maakt. Deze cookies kunnen tevens gebruikt worden om veranderingen die u bijvoorbeeld aangebracht heeft in de tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen te herinneren.

Rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens

Gerechtvaardigd belang

 • 6 lid 1 f AVG is hier het relevante artikel – het stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het “noodzakelijk [is] voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”
 • Bedenkt u zich dat in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn in bepaalde gevallen sprake kan zijn van een andere juridische grond voor het verwerken van gegevens.

Klantgegevens:

 • Op het moment dat er bij Incassocenter een zaak wordt gestart worden er afspraken gemaakt op basis van de algemene voorwaarden, tevens wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De afspraken uit deze overeenkomsten dienen door beide partijen nagekomen te worden.
 • Volgens de AVG is het recht om de verleende toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken. Hiermee kunnen klanten van Incassocenter de toestemming voor het gebruik van hun gegevens onttrekken tijdens de behandeling van het dossier. Incassocenter zal de gegevens aanhouden indien hier een gerechtvaardigd belang geldt. Dit is bijvoorbeeld op het moment dat Incassocenter een vordering heeft op de desbetreffende klant die niet werd voldaan.

Debiteurengegevens:

 • Volgens de AVG is het recht van verwijdering van persoonsgegevens van toepassing. Hiermee kunnen debiteuren van klanten van Incassocenter verzoeken hun gegevens te verwijderen in geval van een lopend dossier. Incassocenter zal de gegevens aanhouden indien hier een gerechtvaardigd belang geldt dit wil zeggen zolang het dossier niet gesloten. Het gerechtvaardigd belang wordt dan ook als volgt gemotiveerd:
 1. Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
 2. Op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
 3. Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
 4. Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.Incassocenter verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Incassocenter kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

Daarnaast kan Incassocenter , voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EU gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Voor de doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar het buitenland (buiten de EU), houdt Incassocenter zich aan de gestelde exceptie; gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens te weten: art. 77 lid 1 sub d.

Incassocenter draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Websitegebruikers:

 • De gegevens die wij via de website vergaren zijn niet te controleren van wie deze afkomstig zijn. Enkel het IP-adres kan worden verwijderd uit ons systeem. Opnieuw zal dit alleen zo zijn wanneer er afgewikkeld is. Anderzijds beroept Incassocenter zich op gerechtvaardigd belang bij het aanhouden van uw IP-adres.

Toestemming

 • In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.
 • 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:

o    u moet ons uw toestemming vrijelijk te geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;

o    u moet te weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie geven;

o    u zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor u geen toestemming geeft. Deze gedetailleerdere controle bieden we u in het privacyvoorkeurencentrum; en

o    U moet uw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven – we zullen u waarschijnlijk een hokje laten zien dat u kunt aanvinken zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

U kunt contact opnemen met Incassocenter via onderstaande kanalen. U kunt hier verzoeken of vragen indienen. Wij hopen u hiermee volledig van dienst te zijn.

 • E-mail; info@Incassocenter.nl
 • Telefoon; 010-310 8000
 • Postadres; Fascinatio Boulevard 220 3065 WB Rotterdam 3062 ME Rotterdam, Holland
Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

  BEL ME TERUG