Voorwaarden en Tarieven

print

Voorwaarden en Tarieven

Opdrachten wordt geaccepteerd door Incassocenter BV (kvk: 66725143) hierna te noemen “Incassocenter”. Op de overeenkomst voor losse opdrachten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op losse opdrachten die via de website zijn ingediend en zolang deze niet afwijken van overige tariefafspraken en voorwaarden, welke schriftelijk door Incassocenter zijn bevestigd, waaronder vallen een serviceovereenkomst of een actie.

Voorwaarden
Op alle opdrachten zijn, naast deze voorwaarden, de algemene voorwaarden van Incassocenter van toepassing, te vinden op algemene voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.
Tarieven 
Wij brengen bij uw debiteur incassokosten in rekening conform de staffel Wet Incasso Kosten (WIK) zoals hieronder weergegeven over de ter incasso gestelde hoofdsom.

Hoofdsom                  Incassokosten
Over de eerste € 2.500,00                   15% (met een min. € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00                   10%
Over de volgende € 5.000,00                   5%
Over de volgende € 190.000,00                   1%
Alles boven de € 190.000,00                   0,5 (met een max. van € 6.775)

4 mogelijke situaties bij Incasso No Cure No Pay buitengerechtelijke fase

  • Wij incasseren volledig

Uw debiteur betaalt uw hoofdsom plus de incassokosten. Ons honorarium is gelijk aan de incassokosten te verhogen met 21% BTW. Eventuele geïncasseerde rente komt ons kantoor toe.

  • Wij incasseren een gedeelte

Uw debiteur betaalt minder dan het totaal van de hoofdsom plus de incassokosten, bijvoorbeeld vanwege een betwisting of om financiële redenen. Ons honorarium is gelijk aan de WIK over de ter incasso gestelde hoofdsom te verhogen met 21% BTW.

  • Wij incasseren buitengerechtelijk niets

Uw debiteur betaalt niets in de minnelijke fase nadat wij u hebben laten weten de minnelijke fase af te sluiten. Wij belasten u geen incassokosten door.

  • Betaling binnen 14-dagentermijn

Toerekening betalingen
In geval van betaling strekken allereerst in mindering de ons toekomende incassokosten. Met betaling wordt gelijkgesteld betaling aan u, aan ons, kwijtend aan een derde, een gehele of gedeeltelijke creditering van de vordering of het terugnemen van goederen. 

Bedenktermijn en herroepingsrecht
Bent u een consument dan heeft u het recht de dienst te herroepen tot een termijn van veertien dagen is verstreken na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. U kunt hiervoor de modelbrief gebruiken of ons een e-mail sturen vanaf uw bij ons bekend zijnde e-mailadres naar klantenservice@incassocenter.nl . Indien u na de start van de dienst binnen deze termijn herroept kunnen wij u kosten in rekening brengen, als u heeft aangegeven direct te willen starten met de uitvoering van de dienst.  

Uitvoering overeenkomst
Na opdrachtbevestiging starten wij direct met de uitvoering van de dienst. Doorgaans is dat dezelfde dag nog. U machtigt ons om uw debiteur te benaderen en rente en kosten in rekening te brengen. Deze tarieven en voorwaarden zijn van toepassing zodra wij zijn aangevangen met de werkzaamheden of de opdracht door ons is bevestigd. Incassocenter heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De opdracht wordt geacht te zijn nagekomen zodra Incassocenter een eerste sommatie aan de debiteur heeft verzonden.

Voorwaarden
De werkwijze van Incasso No Cure No Pay is niet van toepassing op de juridische fase (gerechtelijke fase en beslagleggingfase) en overige producten en diensten. Van toepassing onze algemene voorwaarden te vinden op www.incassocenter.nl/algemene-voorwaarden.

Indien u een incasso-opdracht intrekt, buiten ons om een betalingsregeling treft met de debiteur, met de debiteur een schikking treft, ons zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, zijn wij niettemin gerechtigd over de gehele ter incasso gestelde vordering een bedrag gelijk aan de Wettelijke Incasso Kosten (WIK) aan u in rekening te brengen te verhogen met 21% BTW”. 

Indien de hoofdsom is ontvangen binnen 14 dagen en uw debiteur is een consument dan kunnen er geen incassokosten worden verhaald op de debiteur. Wij brengen aan de toepasselijke WIK in rekening over de ter incasso gestelde hoofdsom te verhogen met 21% BTW.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u het klachtenformulier gebruiken te vinden op www.incassocenter.nl/klachtenregeling

24/7 Online inzage
Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven.

Uitvoering opdracht
Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom verhoogd met rente, 15% incassokosten, administratiekosten en eventuele informatiekosten.

No Cure No Pay Incasso
Incasso No Cure No Pay houdt in dat wij u geen kosten in rekening brengen wanneer uw debiteur niet betaalt in de buitengerechtelijke fase. Ook brengen wij geen buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening als de debiteur in de buitengerechtelijke fase de volledige vordering betaalt inclusief onze kosten. No cure no pay incasso geldt enkel voor het minnelijke traject.

In geval van incasso wordt over elke betaling een percentage aan u doorberekend volgens volgende staffel met een minimum van € 40,-. Over de eerste 2.950 euro 15%, over het meerdere tot 5.900 10%, over het meerdere tot 14.570 8%, over het meerdere tot 59.000 5%, over het meerdere boven 59.000 3%. Al het meerdere wat geïncasseerd wordt boven de hoofdsom komt Incassocenter.
toe.

Betaling door debiteur
Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan Incassocenter, nadat Incassocenter is aangevangen met de incassowerkzaamheden dan wel de opdracht heeft bevestigd. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

Uitzonderingen
Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten Incassocenter om een betalingsregeling of schikking treft, Incassocenter zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert, Incassocenter geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent
Incassocenter u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom 15% provisie en alle overige gemaakte kosten.

Verplichtingen van de opdrachtgever
U dient Incassocenter op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met de debiteur moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met Incassocenter een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt Incassocenter een kopie van alle relevante documentatie waar de vordering betrekking op heeft.

Betwisting
In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voorgezet. Incassocenter beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit wel het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt Incassocenter contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

Gerechtelijke incasso
Indien uw debiteur weigert te betalen na een intensief minnelijk traject ontvangt u van ons kosteloos een uitgebreid advies met de mogelijkheden voor gerechtelijke incasso. Incassocenter verzorgt het gehele juridische en deurwaarderstraject zodat uw invordering probleemloos voortgezet kan worden.

Schuldbewaking
Incassocenter biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij indien mogelijk de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en Incassocenter. U geeft zelf aan of u hiervan gebruik wilt maken.

Op alle opdrachten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Indien u een opdracht indient stemt u in met deze voorwaarden.

Contact with us
Direct Contact
Incassocenter beantwoordt graag al uw incasso vragen.
010-310 8000

    BEL ME TERUG